Over Onze

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur is een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten, met als doel het lokaal bestuur te versterken en het samenspel tussen alle actoren te stimuleren.

Het is een gezamenlijk project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Werkprogramma

In het werkprogramma staan de thema’s professionaliseringbestuurscultuur en vertrouwen tussen burgers en lokaal bestuur centraal. Doelgroepen zijn raadsleden, wethouders, griffiers, burgemeesters, gemeentesecretarissen en ambtenaren